Aktualności główne


ROK SZKOLNY 2019/2020


2020-07-21

Drodzy Rodzice

informujemy, że zmienił się adres e-mailowy przedszkola na: przedszkole@p5.edu.gdynia.pl
2020-06-16

Drodzy Rodzice


Poniższa informacja dotyczy rodziców dzieci przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2020/2021.
 
Nasze przedszkole korzysta z systemu iPrzedszkole, służącego do rejestrowania obecności, rozliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu oraz naliczania opłat. Jest to również źródło informacji na temat jadłospisu, przedszkolnych aktualności, a także platforma do kontaktu z nauczycielami.

W celu rejestrowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu Rodzice korzystają z kart identyfikacyjnych (karta jest przypisana do dziecka). Zgodnie z procedurą (dostępną w zakładce DO POBRANIA) Rodzice ponoszą koszty ich zakupu. W celu ich nabycia prosimy o dokonywanie wpłat na KONTO RADY RODZICÓW (w tytule należy podać imię i nazwisko dziecka oraz liczbę kart). Cena pierwszej karty wynosi 12,30 zł a kart dodatkowych 17,22 zł/szt. Ostateczny termin dokonania wpłaty upływa 30.06.2020.

KONTO RADY RODZICÓW: 86 1440 1084 0000 0000 0340 6466

Rodzice i opiekunowie zobowiązani są również do przestrzegania regulaminów i procedur obowiązujących w przedszkolu, które znajdują się na stronie internetowej przedszkola w zakładce DO POBRANIA

Znajdują się tam również dokumenty: Zgody i oświadczenia rodziców oraz Deklaracja korzystania z edukacji przedszkolnej. Prosimy o odesłanie skanów podpisanych dokumnetów na e-mail: przedszkole@p5.edu.gdynia.pl do dnia 30.06.2020 r.

2020-06-16

2020-05-05

Drodzy Rodzice


Poniżej znajdą Państwo aktualne informacje nt. przywrócenia działaloności przedszkoli w naszym mieście.

https://www.gdynia.pl/nauka-2,7718/przygotowujemy-przedszkola-i-zlobki-do-otwarcia,549214
2020-04-24

Drodzy Rodzice


Poniżej przedstawiamy wyniki programów Akademia Dzielnicowa i Szkoła Mistrzów, które realizowane będą w naszej placówce.

AKADEMIA DZIELNICOWA
 • Realizator zajęć: Akademia JA - ajęcia rozwoju kompetencji matematycznych "OTO JA - liczy i eksperymentuje" (łączny koszt brutto 5 550,00 zł).
SZKOŁA MISTRZÓW
 • Realizator zajęć: Akademia JA - Akademia Nauczyciela (łączny koszt brutto 2 600, 00 zł),
 • Realizator zajęć: Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów „KLANZA"Matematyka malucha: maluch badacz (łączny koszt brutto 800 zł). 
Wszystkie informacje znajdą Państwo na stronie: http://edukacja.gdynia.pl/falochron-oslania-gdynska-edukacje/ 
2020-04-20

Drodzy Rodzice / Dear Parents


Przekazujemy pismo Prezydenta Gdyni Pana Wojciecha Szczurka, do wszystkich rodzin, rodziców i opiekunów dzieci, którzy stosunkowo niedawno zamieszkali w mieście Gdyni - w tym obcokrajowców i powracających z zagranicy. Pismo zostało przygotowane w 4 językach: polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim. Można je pobrać z poniższej listy.

For all families, parents, guardians who quite recently moved to Gdynia - including foreigners and returning from abroad, we present you letter from Mayor of Gdynia Mr. Wojciech Szczurek. The letter was prepared in four languages: Polish, English, Ukrainian and Russian. Available for download from the list below. 
2020-04-16

Uwaga!


Nastąpiła zmiana terminu ogłoszenia wyników naboru do programów:
 • Akademia Dzielnicowa
 • Szkoła Mistrzów 
Nowy termin to 23.04.2020 (czwartek).
2020-04-14
Program SZKOŁA MISTRZÓW w naszym Przedszkolu!

Program SZKOŁA MISTRZÓW wychodzi naprzeciw potrzebom gdyńskiej kadry pedagogicznej, a także odpowiada na problemy osób szkolących, trenerów i firm szkoleniowych. Z jednej strony dedykowany jest on kadrze pedagogicznej, gdyńskim Mistrzom uczącym najmłodszych gdynian, z drugiej – Mistrzom, którzy chcą dzielić się posiadaną wiedzą i umiejętnościami właśnie z nauczycielami i dyrektorami szkół oraz przedszkoli.

Na czym polega Program?
Gdynia przeznaczy dla potrzeb Programu SZKOŁA MISTRZÓW 1.000.000 zł. W ramach programu sfinansowane mogą zostać szkolenia, kursy, seminaria i warsztaty, które pozwolą na rozwój merytoryczny i budowanie nowych kompetencji wśród gdyńskiej kadry pedagogicznej w roku bieżącym oraz przyszłym.

Kto może być realizatorem działań Programu?
Program SZKOŁA MISTRZÓW angażuje osoby i firmy szkoleniowe z obszaru szeroko pojętej edukacji, które zrealizują szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół. Dotyczy to:
 • szkoleniowców,
 • trenerów,
 • firm zajmujących się szkoleniami.
Jeśli działacie Państwo w obszarze edukacji, zachęcamy do przesłania wypełnionego FORMULARZA do 16 kwietnia na adres naszego przedszkola: ps5gdy@wp.pl

Jak wygląda wsparcie finansowe w Programie?
Pula środków zapewni około 5 000 godzin szkoleniowych. Płatności dla realizatorów zajęć będą dokonywane zaliczką w wysokości 50% wartości umowy do 3 dni od podpisania umowy. Druga część wynagrodzenia zostanie przekazana po realizacji zajęć. Program potrwa do końca 2021 roku.

Harmonogram
Etap 1: do 16 kwietnia 2020:
– składanie wniosków przez realizatorów do publicznych szkół, przedszkoli i poradni psychologiczno-pedagogicznych
Etap 2: do 20 kwietnia
– ustalenie i opublikowanie listy wszystkich realizatorów szkoleń na www.edukacja.gdynia.pl oraz stronie internetowej każdej placówki uczestniczącej w Programie
Etap 3: 20-30 kwietnia
– zawarcie umów: 50% wartości umowy zostanie opłacona w ciągu 3 dni od daty podpisania umowy, druga transza w wysokości 50% wartości umowy – po zakończeniu realizacji zajęć.
Etap 4: 1 września 2020 -31 grudnia 2021:
– realizacja szkoleń, warsztatów i zajęć.

Program SZKOŁA MISTRZÓW jest częścią FALOCHRONU DLA EDUKACJI – działań Miasta Gdyni mających na celu pomoc dla mieszkańców w sytuacji epidemii.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj.

2020-04-10

AKADEMIA DZIELNICOWA w naszym Przedszkolu!

Celem programu jest podniesienie jakości życia mieszkańców Gdyni: dzieci, młodzieży i ich rodziców, poprzez wspieranie ich wszechstronnego rozwoju oraz realizację indywidualnych potrzeb w zakresie szeroko rozumianej opieki i edukacji.
Realizatorem zadań może być każdy podmiot i osoba prowadząca działania w obszarze edukacji, wspomagania rozwoju i opieki nad dziećmi w gdyńskich dzielnicach.

Na czym polega Program?

Jeśli działacie Państwo w obszarze edukacji i opieki nad dziećmi, możecie zgłosić chęć udziału za pomocą FORMULARZA, który wypełniony należy wysłać do 16 kwietnia na adres naszego przedszkola: ps5gdy@wp.pl i zaproponować działania, które chcielibyście realizować w naszej placówce.
Program potrwa do końca 2021 roku. Miasto Gdynia przeznacza na ten cel łącznie 1 000 000 zł ze swojego budżetu!

Jakie działania będą realizowane w gdyńskich szkołach w ramach Programu?

W ramach programu mogą być realizowane między innymi zajęcia edukacyjne, rytmika, spotkania z logopedą, warsztaty tematyczne, zajęcia plastyczne, sensoryczne, dedykowane dzieciom lub całym rodzinom.
Projekty będą mogły się odbywać w przedszkolach i szkołach, jak też klubach opieki oraz lokalach spełniających określone prawnie wymagania dotyczące bezpieczeństwa dzieci.

Jak wygląda wynagrodzenia za realizowane działania?

Aż 90% wartości umowy będzie przekazana na konto realizatora zajęć do 3 dni od podpisania umowy, druga transza w wysokości 10% wartości umowy – po zakończeniu realizacji zajęć.

Harmonogram:

Etap 1: Do 16 kwietnia 2020:
– złożenie wniosku.

Etap 2: do 20 kwietnia 2020:
– ustalenie i opublikowanie listy wszystkich organizatorów zajęć na www.edukacja.gdynia.pl oraz stronie internetowej każdej placówki uczestniczącej w Programie.

Etap 3: 20-30 kwietnia 2020:
– zawarcie umów: 90% wartości umowy będzie przekazana na konto realizatora zajęć do 3 dni od podpisania umowy, druga transza w wysokości 10% wartości umowy – po zakończeniu realizacji zajęć.

Etap 4: 1 września 2020-31 grudnia 2021:
– realizacja zajęć

AKADEMIA DZIELNICOWA jest częścią FALOCHRONU DLA EDUKACJI – działań Miasta Gdyni mających na celu pomoc dla mieszkańców w sytuacji epidemii.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj.

2020-04-09
2020-03-25

Uwaga Rodzice


Procedura odwoławcza (od 9.04.2020, w formie elektronicznej)
 
1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia.
2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez  rodzica.
3. Rodzice mogą wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia wydanego przez komisję rekrutacyjną.
4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania  odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora rodzicowi przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Podstawa prawna - art. 158 ust.  6, 7, 8 i 9 ustawy Prawo oświatowe
 
Rekrutacja uzupełniająca
 
W przypadku wolnych miejsc w gdyńskich placówkach, 18 maja 2020 roku o godz. 12.00 opublikowany zostanie ich wykaz na stronie  www.gdynia.pl/rekrutacja
 
Do 22 maja (godz. 16.00) rodzice mogą złożyć w wybranej placówce wniosek o przyjęcie wraz z kompletem dokumentów potwierdzającym spełnianie kryteriów rekrutacyjnych. Tak jak w podstawowej rekrutacji, rodzice mogą wybrać maksymalnie trzy placówki, ale jedna jest wskazana jako preferowana i tam należy złożyć wniosek.
 
28 maja o godz. 15.00 ogłoszone zostaną wyniki rekrutacji uzupełniającej: lista dzieci zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych.
 
Rodzice zakwalifikowanych dzieci do 2 czerwca do godz. 17.00 muszą potwierdzić chęć zapisania dziecka w placówce, do której ich dziecko zostało zakwalifikowane. 5 czerwca o godz. 15.00 zostanie ogłoszona ostateczna lista przyjętych dzieci.
 
Od 5 czerwca prowadzona będzie procedura odwoławcza. 31 sierpnia ponownie zostanie opublikowana lista wolnych miejsc w gdyńskich placówkach. Wtedy też będzie możliwa rekrutacja dzieci urodzonych w 2018 roku.

https://www.gdynia.pl/nauka-2,7718/rekrutacja-dzieci-do-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-prowadzonych-przez-gmine-miasta-gdyni-na-rok-szkolny-2018-2019-547961,547961

2020-03-25

Drodzy Rodzice

w dniu 25.03.2020 o godzinie 15:00 przedszkole poda do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Wynik rekrutacji bedzie można sprawdzić:
 • logując się na swoje konto w systemie rekrutacji - opcja Zaloguj się dostępna będzie od godziny 15:00,
 • na skrzynce pocztowej, której adres e-mail został podany podczas rejestracji wniosku,
 • kontaktując się e-mailowo z przedszkolem - ps5gdy@wp.pl
Rodzice dzieci zakwalifikowanych powinni potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do przedszkola (do 31.03.2020) w następujący sposób:
 • w systemie rekrutacji po zalogowaniu się na swoje konto,
 • lub poprzez wysłanie na adres: ps5gdy@wp.pl wiadomości zawierającej potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola.

2020-03-20

Drodzy Rodzice

zgodnie z harmonogramem rekrutacji dnia 25.03.2020 o godzinie 15:00 udostępnione zostaną listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola.

Dla rodziców, którzy nie będą mogli sprawdzić wyników rekrutacji w systemie elektronicznym listy będą dostępne na drzwiach w naszym przedszkolu tego samego dnia w godzinach 15:00 - 17:00.
2020-03-13
Informacja dot. składania wniosków  rekrutacyjnych do przedszkoli i szkół podstawowych,
w których funkcjonują oddziały przedszkolne

 
Zgodnie z przyjętym harmonogramem do 16 marca (poniedziałek) do godziny 16.00 rodzice mogą składać wnioski rekrutacyjne.

Mając na względzie bezpieczeństwo wszystkich stron – rodziców i pracowników placówek, uproszczone zostały zasady obowiązujące dotychczas przy składaniu wniosków - placówka oświatowa ma możliwość wydrukowania wniosku i wprowadzenia dziecka do systemu rekrutacyjnego bez konieczności zrobienia tego osobiście przez rodzica w placówce pierwszego wyboru. Konieczny jest w tym celu kontakt emailowy między rodzicem, a przedszkolem.

Prosimy o przesyłanie na adres email: ps5gdy@wp.pl następujących danych: imię oraz pesel dziecka, potrzebnych do potwierdzenia wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola w systemie rekrutacyjnym. 

2020-03-02

Drodzy Rodzice

Zamieszczamy do pobrania klauzulę informacyjną RODO dotyczącą rekrutacji na rok szkolny 2020/2021.
2020-03-02 HARMONOGRAM PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA

02.03.2020 (poniedziałek) w godzinach 12:00 - 15:30

03.03.2020 (wtorek) w godzinach 08:00 - 15:00

04.03.2020 (środa) w godzinach 09:00 - 15:30

05.03.2020 (czwartek) w godzinach 09:00 - 16:00

06.03.2020 (piątek) w godzinach 08:00 - 13:00

09.03.2020 (poniedziałek) w godzinach 10:00 - 16:30

10.03.2020 (wtorek) w godzinach 08:00 - 15:00

11.03.2020 (środa) w godzinach 09:00 - 16:30

​​​​​​​12.03.2020 (czwartek) w godzinach 09:00 - 15:30

13.03.2020 (piątek) w godzinach 08:00 - 13:00​​​​​
​​​​​​​

16.03.2020 (poniedziałek) w godzinach 10:00 - 16:00
​​​​​​​
​​​​​​​Uzupełnione w systemie i wydrukowane wnioski wraz z oświadczeniami prosimy składać w przedszkolu według harmonogramu przyjmowania wniosków.
2020-02-11

Drodzy Rodzice

wszelkie informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 znajdą Państwo pod linkiem:
https://www.gdynia.pl/nauka-2,7718/zasady-rekrutacji-do-placowek-oswiatowych-na-rok-szkolny-2018-2019-546815,546815
2020-01-15

Drodzy Rodzice

serdecznie zapraszamy na uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka, które odbędą się:
 • Grupa Delfinów - 24.01.2020 (piątek) o godzinie 10:00, 
 • Grupa Marynarzy - 28.01.2020 (wtorek) o godzinie 10:00, 
 • Grupa Rybek - 29.01.2020 (środa) o godzinie 10:00,
 • Grupa Foczek - 31.01.2020 (piątek) o godzinie 10:00.

2019-12-16

Drodzy Rodzice

z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia, aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła rodzinnej atmosfery, a Nowy Rok 2020 niósł ze sobą szczęście i pomyślność.

Dyrektor, Rada Pedagogiczna oraz pracownicy "Piąteczki".
2019-12-02

Drodzy Rodzice

dnia 16.12.2019 (poniedziałek) o godzinie 15:00 odbędzie się spotkanie świąteczne  w grupie Delfinów. 
Serdecznie zapraszamy.
2019-12-02

Drodzy Rodzice

dnia 16.12.2019 (poniedziałek) o godzinie 13:00 odbędzie się spotkanie świąteczne w grupie Marynarzy. 
Serdecznie zapraszamy.
2019-12-01

Drodzy Rodzice

dnia 12.12.2019 (czwartek) o godzinie 15:00 odbędzie się przedstawienie świąteczne w wykonaniu dzieci z grupy Rybek. Serdecznie zapraszamy.
2019-12-01

Drodzy Rodzice

dnia 12.12.2019 (czwartek) o godzinie 14:00 odbędzie się przedstawienie świąteczne w wykonaniu dzieci z grupy Foczek. Serdecznie zapraszamy.
2019-10-21

Drodzy Rodzice

z radością informujemy, że tegoroczna Nagroda Prezydenta Miasta Gdyni trafiła do:
 • Violetty Płotki - woźna oddziałowa,
natomiast Nagrody Dyrektora otrzymały:
 • Justyna Las - nauczyciel,
 • Justyna Nowacka - pomoc nauczyciela,
 • Anna Ostrowska - kucharka,
 • Barbara Patzer - księgowa.
Serdecznie gratulujemy!
2019-10-20

Drodzy Rodzice

dnia 30.10.2019 (środa) o godzinie 15:30, w grupie Delfinków, odbędzie się uroczystość Pasowania na Zerówkowicza. 
Serdecznie zapraszamy. 
2019-10-20

Drodzy Rodzice

dnia 25.10.2019 (piątek) o godzinie 11:00, w grupie Marynarzy, odbędzie się uroczystość Pasowania na Przedszkolaka. 
Serdecznie zapraszamy. 
2019-10-18

Drodzy Rodzice

dnia 29.10.2019 (wtorek) o godzinie 15:30, w grupie Rybek, odbędą się zajęcia integracyjne pt. Ekozabawki.
Serdecznie zapraszamy. 
2019-10-18

Drodzy Rodzice

dnia 24.10.2019 (czwartek) o godzinie 15:30, w grupie Foczek, odbędą się zajęcia integracyjne pt. Ekozabawki.
Serdecznie zapraszamy. 
2019-09-01

Drodzy Rodzice

Zapraszamy na zebrania organizacyjne, które odbędą się:
 • 04.09.2019 (środa) o godzinie 16:30 - dla grup Marynarzy i Foczek
 • 05.09.2019 (czwartek) o godzinie 16:30 - dla grup Rybek i Delfinków
Z uwagi na obecność nauczycieli na zebraniu prosimy o zapewnienie dzieciom opieki. Obecność na zebraniu jest obowiązkowa.
Zapraszamy
 


rok szkolny 2018/2019 »